top of page

FELIS ROMANIA is a member of Federation Feline Internationale FIFe, following FIFe rules

- It is not allowed to sell or to hand over cats, which are registred in FIFe to pet shops or similar organizations nor for any experimental research or testing

- it is not allowed for members of FIFe to offer or trade cats or services, such as stud service, by auction or similar actions, be it on electronic or real events
- to promote and encourage love for all animals and to prevent mistreatment and cruelty to them;
- to support and promote all breeds of cats, to promote friendship, understanding and communication in the general community of pet owners and lovers
- stimulating interest in owning, breeding and exhibiting purebred cats in Romania and abroad;
- establishing and maintaining relationships with similar associations in Romania and abroad;
- planning and following up selective breeding programmes of healthy cats for the production and improvement of individual breeds of cats in Romania encouraging the breeding of cats according to breed standards and encouraging their registration in the Federation's LO book;
- encouraging the sterilisation of all cats not to be used as part of a viable breeding programme, in order to reduce the trend of overpopulation with unwanted cats;
- organising cat shows, competitions, conferences and courses for the guidance of members;
- encouraging the exchange of relevant information between breeders, owners, exhibitors and pet cat lovers;
- facilitating breeders' access to information on genetics, veterinary research, kennel management and feline behavior issues.
- issuing of necessary documents and management of the Federation's Book of Origin in accordance with the rules established

FELIS ROMANIA este membră a Federatiei Feline Internationale FIFe, urmând regulile FIFe: 

- Nu este permisă vânzarea sau predarea pisicilor înregistrate în FIFe către magazinele de animale de companie sau organizații similare și nici pentru cercetări sau teste experimentale.

- nu este permis membrilor FIFe să ofere sau să comercializeze pisici sau servicii, cum ar fi servicii de montă, prin licitație sau acțiuni similare, fie că este vorba de evenimente electronice sau reale.
- să promoveze și să încurajeze dragostea pentru toate animalele și să prevină relele tratamente și cruzimea față de acestea;
- să susțină și să promoveze toate rasele de pisici, să promoveze prietenia, înțelegerea și comunicarea în comunitatea generală a proprietarilor și iubitorilor de animale de companie

- stimularea interesului pentru deținerea, creșterea și expunerea pisicilor de rasă pură în România și în străinătate;
- stabilirea și menținerea relațiilor cu asociații similare din România și din străinătate;
- planificarea și urmărirea programelor de creștere selectivă a pisicilor sănătoase pentru producerea și îmbunătățirea raselor individuale de pisici din România încurajarea creșterii pisicilor în conformitate cu standardele rasei și încurajarea înregistrării acestora în registrul LO al Federației;
- încurajarea sterilizării tuturor pisicilor care nu urmează să fie utilizate ca parte a unui program viabil de reproducere, pentru a reduce tendința de suprapopulare cu pisici nedorite;
- organizarea de expoziții de pisici, concursuri, conferințe și cursuri pentru îndrumarea membrilor;
- încurajarea schimbului de informații relevante între crescători, proprietari, expozanți și iubitorii de pisici de companie;
- facilitarea accesului crescătorilor la informații privind genetica, cercetarea veterinară, managementul caninelor și problemele de comportament felin.
- emiterea documentelor necesare și gestionarea cărții de origine a Federației în conformitate cu normele stabilite

bottom of page